fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vēsture

Vēsture

Pirmsskolas izglītības iestāde „Lienīte” dibināta kā kolhoza „Mārupe” apvienotā pirmsskolas iestāde, par kuras dzimšanas dienu uzskatāms 1972. gada 20.jūlijs, kad tika atvērtas 3 grupas, bet ar 1.augustu pārējās 3 grupas. Iestādē bija paredzētas vietas 140 bērniem. Visas grupas bija diennakts, no tām 1 mazbērnu grupa, kurā bērnu vecums 1–2 gadi. Bērnudārza pirmā vadītāja bija Laimdota Gludmane, bet par  muzikālo audzinātāju ilgus gadus strādāja Liene Lūse – krustmāte Lienīte, kas mazo mārupiešu dziedātprasmi parādīja visai Latvijai TV raidījumā “Ar dziesmiņu ciemos eju”.

Ar 1981.gada 6. janvāri kolhoza „Mārupe” bērnudārzs mazbērnu novietne pārgāja Rīgas rajona Tautas izglītības nodaļas pakļautībā un ieguva savu tagadējo nosaukumu „Lienīte”.

1991.gada vasarā mazbērnu novietne-bērnudārzs kļuva par Mārupes pagasta pirmsskolas izglītības iestādi „Lienīte”.

2009.gada vasarā sakarā ar reģionālo reformu iestāde kļūst par Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādi „Lienīte”.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” Amatas ielā 2 bērnu apmeklējumam ir atvērtas 6 grupas bērniem vecumā no 3 gadu vecuma, kuras strādā 12 stundas dienā.

2015.gada 5.septembrī tiek paplašinātas telpas un papildus atvērtas 6 grupas Pērses ielā 16A. Tagad PII “Lienīti”Amatas ielā 2 apmeklē bērni vecumā no 4 gadiem līdz 7 gadiem, bet paplašinātajās telpās Pērses ielā 16A apmeklē bērni no 1,5 gada vecuma līdz 3 gadu vecumam un viena jaukta vecuma grupa no 4 gadiem līdz 7 gadiem.

Pedagoģiskajā darbā liela uzmanība tiek veltīta bērnu fiziskajai attīstībai, valodas attīstīšanai, bagātināšanai un emocionalitātes atraisīšanai. Ar bērniem papildus strādā iestādes logopēds, kas palīdz pilnveidot valodu. Iestādē darbojas psihologs, kurš sniedz konsultācijas kā skolotājiem, tā arī vecākiem.

Papildus nodarbībām bērniem tiek piedāvāta angļu valodas apguve, deju nodarbības deju kolektīvā „Māriņa”  un sporta dejās, dziedāšanas prasmju izkopšana bērnu vokālajā ansamblī „Mārupēni”, sporta pulciņš bērna fizisko spēju attīstīšanai un alfarobot programēšanas un robotikas nodarbības.

PII „Lienīte” ir savi svētki un atzīmējamās dienas:

  • Zinību diena;
  • Miķeļdienas tirdziņš;
  • Mārtiņdiena;
  • Latvijas dzimšanas diena;
  • Ziemasssvētki;
  • Meteņi (sporta izpriecas);
  • Vecvecāku pēcpusdiena;
  • Lieldienas;
  • Mātes diena;
  • Izlaidums.